profile.png

Affirming Your Potential

SUCCESS

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
ที่สามารถแข่งขันได้และสร้างผลกำไรให้องค์กรในยุคดิจิตอล
พบกับคอร์สออนไลน์ได้แล้ววันนี้ !

Study Anywhere 

 

BLAP คืออะไร 

หลักสูตรของ Blap เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ผู้นำองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กมาก (MSMEs) หรือองค์กรขนาดใหญ่ และรูปแบบการบริหารแบบใหม่ New Normal หรือ Next Normal สำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 

ผู้บริหาร ผู้นำ เจ้าของธุรกิจน้อยใหญ่ล้วนต้องกุมขมับและเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

หลักสูตรของ Blap ถูกพัฒนาขึ้นจากนักวิเคราะห์ นักวิจัย ที่ปรึกษาที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เข้าใจถึงปัญหาผู้บริหารและใช้การรับฟังเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถ No One Brochure Fit All ได้ 

   

Picture1.png

©copyright 2018, Brainfield Company Limited. All Right Reserved.

BLAPแตกต่างจากเทรนนิ่งทั่วไปอย่างไร  

 

BLAP ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร ภายนอกองค์กร การวิเคราะห์ผู้นำมาทำการวิเคราะห์และพัฒนาเป็นหลักสูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล หรือหลักสูตรเฉพาะขององค์กรนั้นๆ เป็นการจัดทำขึ้นมาใหม่แบบเฉพาะด้าน (Tailor made) โดยใช้พื้นฐานของข้อมูล การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview – IDI) การวิเคราะห์ painpoint การค้นหา case studies ที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจและการเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ นำมาสู่การพัฒนาผู้นำได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคนิค Workshop, Coaching นอกจากนี้ยังนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือสิ่งที่ผู้นำต้องการจะบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากรูปแบบของโปรแกรมที่มีความเฉพาะด้านเทคนิคและวิธีการที่มีการคัดสรรเนื้อหา บริบทของหลักสูตรที่มีลักษณะบุคคล (Personalized) แล้ว BLAP ยังสามารถเป็นพื้นฐานให้ผู้บริหารนำไปสู่การค้นหา Solutions ต่างๆ หรือสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจของท่านมีความยั่งยืนในอนาคต

ทำไมต้องฝึกอบรม (Reskills & upskilLs)  

การฝึกอบรม หรือ เทรนนิ่ง มีความสำคัญทุกยุคทุกสมัยหรือตั้งแต่เราเริ่มทำงาน เนื่องจากในชีวิตการทำงานทุกตำแหน่งล้วนต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือแม้กระทั่งผลกระทบที่เราไม่คาดคิดเช่น โรคระบาด (Covid-19)  ภัยสงคราม ที่หากกระทบต่อธุรกิจที่เราทำงานด้วยแล้วนั้น ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง และที่สำคัญต้องทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงธุรกิจต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง เพื่อจะให้อยู่รอด ผ่านพ้นไปได้ ผู้บริหาร พนักงานจำเป็นต้องมีการ Up-Skills สร้างศักยภาพทักษะใหม่ๆ ให้แข่งขันได้ หรือ Re-skills อัพเดท อัพเกรดทักษะใหม่ๆ ทบทวนกระบวนการขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ที่สำคัญ Growth Mindset ของคนทำงานต้องตื่นตัว ปรับเปลี่ยน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้ไปตลอดชั่วชีวิต (Life-Long Learner) 

bLAP เหมาะกับใคร   

เจ้าของกิจการ

ผู้บริหาร/ผู้นำ

ผู้จัดการระดับสูง

ผู้สนใจทั่วไป